21 Revolutions at Royal Scottish Academy, Edinburgh Arts Festival, 2013